Post: : 1

VỀ VIỆC: - Phối hợp khảo sát, đo đạc chỉnh lý thực trạng đất tại các chùa - Gửi báo cáo tổng kết Phật sự 2019