Post: : 12

Thực hiện thông báo số 112/TB-HĐTS ngày 06/6/2020 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020.