Post: : 1

Ban Tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh quyết định tạm hoãn Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ V cho đến khi có thông báo mới