Post: : 1

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn sức khỏe cho Tăng Ni, đồng thời tuân thủ giới luật, giữ gìn quy củ tùng lâm và truyền thống an cư kết hạ của Phật giáo tỉnh nhà. Trên cơ sở Tăng ước tại buổi tác pháp an cư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh yêu cầu: