Post: : 1

Thực hiện thông báo số 144/TB-HĐTS ngày 07/6/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2021