Post: : 1

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh an toàn cho Tăng Ni, đồng thời tuân thủ Luật Phật chế, giữ gìn quy củ tùng lâm và truyền thống an cư kết hạ của Phật giáo tỉnh nhà. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đề nghị