Post: : 12

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị Qúy ban, ngành và các đơn vị, các cơ sở; Tăng Ni, Phật tử như sau: 1. Hoạt động trở lại bình thường tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị như không tiếp xúc quá 20 người, phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 02m, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt.....