Post: : 12

Nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trọng đại của Giáo hội tỉnh, thông qua quy định quản lý, tổ chức các hoạt Phật sự.