Post: : 1

Ban Trị sự xin kính gửi đường link sách lịch sử Phật giáo Nghệ An. Chúng con kính mong chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh góp ý bổ sung để sớm hoàn thiện sáchhttps://drive.google.com/file/d/11zQRPaHDGXX-R1-iNvwmbBvmgQmvFfji/view?usp=sharing