Post: : 12

Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố; Phụ trách Phật giáo các huyện, thị xã triển khai, thực hiện phiếu thu thập thông tin tôn giáo (đính kèm) đến các Chùa trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc nộp phiếu đúng hạn và chịu trách nhiệm thẩm định nội dung thông tin. Chậm nhất ngày 26/12/2022, nhằm ngày 04/12/âm lịch.