Post: : 1

Để chuẩn bị cho công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III được thành công tốt đẹp, trong đó có các văn kiện báo cáo trình tại Đại hội. Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã xây dựng dự thảo lần 2 Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2011 - 2022 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027.LINK DỰ THÁO BÁO CÁO KÈM THEO BÊN DƯỚI. BẤM VÀO LIÊN KẾT ĐỂ LẤY VĂN BẢN


https://docs.google.com/document/d/1kSojPgjpW6WPp4kZwXel8u4tqc7KC_XQ/edit?usp=sharing&ouid=113693797007098481035&rtpof=true&sd=true