Post: : 1

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh yêu cầu Qúy Ban và Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh dừng ngay tất cả các khóa lễ tập trung, tạm đóng cửa Chùa và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19