Post: : 12

Quý Ban và Phụ trách Phật giáo cấp huyện hoàn thiện đề án, kế hoạch của đơn vị mình gửi trực tiếp cho quý vị Thư ký Ban Trị sự theo dõi khối, đơn vị để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban Trị sự.