Post: : 1

Đến nay tam nguyệt an cư, cửu tuần cách túc đã gần chu viên dĩ mãn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh nhà tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Vì vậy, việc tứ tứ sẽ được thực hiện tâm niệm tại trụ xứ của Tăng, Ni theo Luật Phật chế.