Post: : 12

Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh nhà, chúng con, chúng tôi có lời cầu chúc năm mới đại hoan hỷ, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường tới Chư Tôn đức Tăng ni, và đồng bào Phật tử của Nghệ An.