Post: : 25

Vào ngày 07/05 Kỷ Hợi (DL ngày 09/06/2019), Đạo Tràng Hương Sen Xứ Nghệ - Chùa Đức Hậu do Đại Đức Thích Định Tuệ trụ trì đã phát tâm cúng dường trai Tăng tại hạ trường Tùng Lâm Diệc Cổ.
Noi theo hạnh nguyện Cấp Cô Độc, Đạo Tràng  Hương Sen Xứ Nghệ đã phát tâm cúng dường tịnhtài tới chư Tăng như một việc gieo trồng phước duyên hầu tạo công đức trên con đường hành thiện, tu tập của mình. Đặc biệt, trong mùa an cư, chư Tăng Ni đã tập trung tại một trú xứ, tinh chuyên giới luật, tu hành tinh tấn, giới đức được vun bồi là ruộng phước để tứ chúng cúng dường gieo duyên với Tam Bảo.

Buổi lễ trai Tăng được sự chú nguyện của Thượng tọa Thích Thọ Lạc cùng các Chư Tôn Đức Tăng trong Ban Trị sự GHPG tỉnh Nghệ An.

Một vài hình ảnh ghi nhận:


Hồng Nga - Ban TTTT PG Nghệ An