Post: : 12

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An xin được thông báo kế hoạch tổ chức giới đàn Nghệ Tĩnh Lần Thứ IVBan TTTT PG Nghệ An