Post: : 12

Ban hành kèm theo Quyết định này “Phân công chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Tỉnh hội”.