Post: : 12

Kính gửi chư Tôn đức cùng các chùa bản thông báo về việc gửi báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019. Kính mong các chùa tổng hợp sớm, đặc biệt quan trọng nhất là mục từ thiện xã hội, xin quý chư tôn đức và các chùa lưu tâm cho.